Regulamin portalu

I. Postanowienia ogólne

1. Portal www.turystykabezgranic.pl, którego włascicielem jest NIL (UK) LTD z siedzibą w Londynie, zwany dalej „Organizatorem Konkursu”, jest organizatorem konkursu pod nazwą „BEZ GRANIC
   (dalej zwanego „Konkursem”)

2. Na potrzeby Regulaminu wskazane poniżej pojęcia przyjmują następujące znaczenie:

a. Portal - witryna internetowa www.turystykabezgranic.pl, 

b. Rejestracja – czynność obejmująca wpisanie danych osobowych oraz akceptację niniejszego Regulaminu dokonywana przez osobę w
    celu uzyskania dostępu do Portalu i materiałów udostępnionych za jego pośrednictwem.

c. Użytkownik Portalu - każda osoba korzystająca z Portalu. Użytkownik Portalu oznacza zarówno Zarejestrowanego, jak również
    niezarejestrowanego użytkownika.

d. Zarejestrowany Użytkownik Portalu - osoba, która uzyskała dostęp do Portalu w drodze Rejestracji.

e. Uczestnik Konkursu - Zarejestrowany Użytkownik Portalu, biorący udział w Konkursie, o którym mowa w niniejszym Regulaminie.

f. Hasło - poufny ciąg znaków, znany wyłącznie Użytkownikowi i określany przez niego w trakcie Rejestracji, który jest konieczny do
   autoryzacji dostępu do Portalu.

g. Login - jawny ciąg znaków, konieczny do autoryzacji dostępu do Portalu, określany przez osobę, która dokonuje rejestracji na Portalu. h.
    Konto – dostęp do Portalu (poprzez jednoznaczną identyfikację za pomocą Loginu), wraz z nadanymi zarejestrowanemu Użytkownikowi
    Portalu uprawnieniami, i. Formularz – internetowy formularz rejestracyjny, dostępny wyłącznie na Portalu, służący do wprowadzania
    danych przez osoby dokonujące Rejestracji na Portalu. str. 2

3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych przedmiotowym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami
    prawa.

4. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora, jak również na Portalu www.turystykabezgranic.pl i na stronie internetowej
    www.facebook.com/turystyka.bezgranic

5. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która jest autorem
    prac – zdjęć i treści zgłaszanych przez nią do Konkursu.

6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu „BEZ GRANIC”. 7.
    Konkurs skierowany jest do podróżników – pasjonatów, zarówno amatorów, jak również osób, dla których turystyka jest elementem ich
    pracy zawodowej.

II. Terminy i zasady obowiązywania konkursu

1. Konkurs będzie ogłoszony na Portalu www.turystykabezgranic.pl oraz na stronie internetowej www.facebook.com/turystyka.bezgranic .

2. Zgłoszenia do Konkursu nadsyła się wyłącznie za pośrednictwem Portalu www.turystykebezgranic.pl.

3. Ostateczny termin umieszczania prac (zdjęć i treści) na Portalu www.turystykabezgranic.pl, jest określony przez Organizatora.

4. Rozwiązanie Konkursu, ogłoszenie imion i nazwisk zwycięzców Konkursu nastąpi za pośrednictwem Portalu www.turystykabezgranic.pl oraz
    strony internetowej www.facebook.com/turystyka.bezgranic.

III. Ogólne Zasady Konkursów

1. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone prace – zdjęcia i treści wykonane przez Uczestnika Konkursu - ich autora.

2. Do Konkursu każdy z uczestników może zgłaszać nieokreśloną liczbę prac. Praca zgłoszona do konkursu musi posiadać nie mniej niż 3 zdjęcia (pod rygorem str. 3 dyskwalifikacji Uczestnika z Konkursu) oraz wymagane treści według formularza zgłoszeniowego.

3. Prace zgłaszane do Konkursu będą przyjmowane wyłącznie w formie cyfrowej, poprzez ich umieszczenie na profilu Użytkownika Portalu.Zdjęcia zgłaszane do Konkursu powinny spełniać wszystkie poniższe wymogi: - format: JPEG - rozmiar pliku: nieprzekraczający 15 MB,  jakość: do druku, 300 DPI.

4. Dopuszczalna jest komputerowa obróbka zdjęć. Wszelkie zmiany, opracowania, fotomontaż są niedopuszczalne. Zdjęcie niespełniające wymogów Konkursu nie zostanie dopuszczone do Konkursu.

5. Wszystkie prace konkursowe muszą być zgłaszane tylko i wyłącznie przez formularz zgłoszeniowy dostępny na Portalu.

6. W przypadku problemów z umieszczeniem prac za pośrednictwem Portalu Organizator zapewnia pomoc techniczną pod adresem email: [email protected]

7. W razie problemów technicznych, o których mowa w punkcie III.6 nie wynikających z winy Organizatora, Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

8. Uczestnik Konkursu, poprzez zarejestrowanie się do portalu niniejszym oświadcza, że:

a) Akceptuje niniejszy Regulamin,

b) jest autorem zdjęcia (zdjęć) zgłoszonego przez niego do Konkursu

c) zdjęcie (zdjęcia) zgłoszone przez niego do Konkursu nie narusza praw osób trzecich, w tym autorskich praw osobistych i majątkowych osób trzecich, lub dóbr osobistych osób trzecich. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby być skierowane do Organizatora, przyjmuje na siebie Uczestnik Konkursu.

d) w przypadku, jeżeli zdjęcie (zdjęcia) zgłoszone przez uczestnika do Konkursu stanowi utwór, w rozumieniu Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu autorskie prawa do takiego zdjęcia, w zakresie niezbędnym do udzielenia licencji, zgodnie z pkt. IV.3,

e) treści zawarte w udostępnionych na Portalu pracach są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

9. Uczestnik Konkursu oświadcza, że dysponuje pisemną zgodą osób, których wizerunek utrwalono na zdjęciach zgłoszonych przez uczestnika do Konkursu, na rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku tych osób poprzez:

a) rozpowszechnianie wizerunku na wybranych przez Organizatora portalach i stronach internetowych,

b) rozpowszechnianie wizerunku na stronach serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora, w szczególności na Portalu
    www.turystykabezgranic.pl

c) rozpowszechnianie wizerunku w wydaniach elektronicznych, mówionych i cyfrowych czasopism, w tym na platformach mobilnych, w
    szczególności Apple iOS, Android, Microsoft,

d) wykorzystanie wizerunku w reklamie i promocji Organizatora, działalności Organizatora, jak również serwisów internetowych prowadzonych
    przez str. 4 Organizatora, w szczególności w reklamie prasowej, radiowej, telewizyjnej, internetowej, billboardowej, outdoorowej, adpolowej
    oraz w gadżetach reklamowych i promocyjnych,

e) rozpowszechnianie wizerunku przez Organizatora może następować w dowolnej formie i w dowolnej oprawie graficznej oraz w połączeniu z
    innymi utworami, wizerunkami i elementami, jak również w postaci zbioru wizerunków lub zbioru okładek.

10. Żeby wziąć udział w Konkursie Uczestnik Konkursu powinien zarejestrować się na Portalu www.turystykabezgranic.pl i uzyskać status
      Zarejestrowanego Użytkownika Portalu.

11. Zdjęcia z konkursów fotograficznych będą usuwane z portalu po 2 latach od publikacji (za wyjątkiem zdjęć nagrodzonych) lub wcześniej na życzenie użytkownika.

IV. Ochrona praw autorskich

1. Organizator Konkursu zastrzega, że wszelkie materiały zamieszczone i udostępnione na Portalu i za jego pośrednictwem są przedmiotem
    praw autorskich ich autorów. Kopiowanie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z tych materiałów wykraczające poza
    granice dozwolone prawem jest zabronione.

2. Wszystkie artykuły nadesłane przez uczestników, będącymi autorami swoich prac, dają pełne prawo organizatorowi do publikowania treści
     i zdjęć w mediach oraz w celach marketingowych.

3. W przypadku, jeżeli zdjęcie (zdjęcia) wysłane przez Uczestnika stanowi utwór w rozumieniu Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
    prawach pokrewnych uczestnik niniejszym udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do zdjęć i treści przesłanych
    Organizatorowi za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego (zwanego dalej „Utworem”), bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych, na
    następujących polach eksploatacji:

a) Wprowadzanie do sieci komputerowych, Internetu,

b) Wprowadzanie do pamięci komputera,

c) Publikacja na stronach internetowych Organizatora oraz na profilu Organizatora w serwisie Facebook, publikacja na publicznej wystawie
    prac nadesłanych przez Uczestników,

d) Wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie Utworu każdą techniką, w tym m.in. drukarską, zapisu magnetycznego, cyfrową na jakichkolwiek
    nośnikach,

e) Obróbkę techniczną i redakcyjną,

f) Wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu w kraju i zagranicą;

g) Publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, jak również publiczne udostępnianie Utworu
    w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

h) Wykorzystanie Utworu i jego fragmentów dla potrzeb prowadzenia promocji i reklamy Organizatora oraz wydawnictw Organizatora, w
    formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej, na dowolnych str. 5 stronach i domenach internetowych i w
    serwisach mobilnych, w materiałach i gadżetach promocyjno-reklamowych, i innych formach promocji na polach eksploatacji;

i) Wykonywanie autorskiego prawa zależnego do Utworu (rozporządzanie i korzystanie z opracowania Utworu), na wskazanych polach
   eksploatacji.

V. Zasady rejestracji na Portalu www.turystykabezgranic.pl

1. Aby uzyskać status Zarejestrowanego Użytkownika Portalu www.turystykabezgranic.pl konieczne jest wypełnienie formularza
    rejestracyjnego, obejmujące: zdefiniowanie Loginu i Hasła do Konta oraz wpisanie wymaganych danych osobowych (imię i nazwisko,
    numer telefonu komórkowego albo stacjonarnego, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej - email).

2. Wypełniając formularz rejestracyjny Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe dane.

3. Rejestracja na stronie internetowej www.turystykabezgranic.pl jest nieodpłatna.

4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego dane Użytkownika Portalu www.turystykabezgranic.pl są weryfikowane i w przypadku
    pozytywnej weryfikacji, przyznawany jest dostęp do Portalu, o czym Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany drogą e-mailową.
    Zarejestrowany Użytkownik zobowiązany jest do nieudostępniania swojego Loginu oraz Hasła osobom nieuprawnionym.

5. Organizator Konkursu nie bierze odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikające z nieprawidłowego użytkowania Loginu oraz Hasła
    przez Zarejestrowanego Użytkownika Portalu.

6. Rejestracja może nie zostać przeprowadzona, gdy Login wpisany w Formularzu został już użyty. W takim wypadku należy użyć innego
    Loginu.

7. Zarejestrowany Użytkownik Portalu może zmienić Hasło w dowolnym momencie po zakończeniu procesu Rejestracji

8. Użytkownik Portalu powinien powiadomić Organizatora Konkursu o wszelkich nieprawidłowościach w pracy, ewentualnych usterkach oraz o
    przerwach w pracach Portalu.

9. Każdy Użytkownik Portalu jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

10. Dokonanie rejestracji lub rozpoczęcie korzystania z usług Portalu jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego
      Regulaminu.

VI. Jury konkursu

1. Jury będzie obradować w dwóch etapach. Na żadnym z etapów członkowie Jury nie będą informowani przez Organizatora o tożsamości
    uczestników-autorów zgłoszonych prac. Termin i miejsce obrad Jury określa Organizator. Przy wyborze najlepszych prac Jury będzie się
    kierować własnym uznaniem, biorąc pod uwagę oryginalność prac i zdjęć oraz pomysłowość uczestnika Konkursu autora. Decyzje
    Jury są ostateczne.

2. Werdykt Jury jest ostateczny i niepodważalny.

3. Organizator nie zwraca zdjęć zgłoszonych do Konkursu.

VII. Nagrody

1.  Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej na stronie internetowej, na fanpage'u, emailem, SMS-em lub telefonicznie najpóźniej w terminie 7 dni od daty rozwiązania
    Konkursu, tj. od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Koszty powiadomienia laureata pokrywa Organizator.

3. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody. Nagrody nie podlegają zamianie
    na ich równowartość pieniężną (jeśli ma zastosowanie).

4. Nagroda w konkursie jest przychodem ze źródła określonego w artykule 10 ust. 1 pkt 9) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku
   dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2010 roku nr 51, poz. 307 ze zm.) i jest opodatkowana zryczałtowanym podatkiem
   dochodowym w wysokości 10% Nagrody zgodnie z artykułem 30 ust. 1 pkt 2) powyższej ustawy. Podatek opłaca Organizator Konkursu,
   pełniący rolę płatnika podatku dochodowego.

5. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy wybrani laureaci Konkursu, spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie
   Konkursu, jak również w przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać od takiego laureata Konkursu złożenia określonych
   oświadczeń, podania określonych danych lub przedłożenia określonych dokumentów.

6. Laureaci Konkursu mogą zostać poproszeni przez Organizatora o dostarczenie plików cyfrowych zawierających zgłoszone przez nich
    zdjęcia w pełnej rozdzielczości. W takim przypadku laureaci powinni niezwłocznie (w terminie nie str. 7 dłuższym niż 3 dni) dostarczyć
    Organizatorowi takie pliki cyfrowe w sposób ustalony z Organizatorem.

VIII. Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia rozwiązania
    Konkursu, tj. od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, na adres Organizatora.

2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Decyduje data stempla pocztowego.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie
    reklamacji.

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora.

5. Komisja reklamacyjna rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

6. Komisja reklamacyjna rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

7. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję komisji reklamacyjnej na piśmie na adres podany przez uczestnika w reklamacji.

IX. Użytkowanie portalu „www.turystykabezgranic.pl”

1. Rejestracja na Portalu następuje zgodnie z zasadami określonymi w pkt V.

2. Zarejestrowani Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Portalu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami i postanowieniami
    niniejszego Regulaminu. W przeciwnym wypadku Dostępu do Portalu może zostać im zablokowany.

3. Organizator Konkursu zastrzega, że korzystanie z Portalu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika Portalu.

4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:

a) treść wypowiedzi zamieszczanych na forum dyskusyjnym oraz w formie komentarzy na Portalu oraz stronie internetowej
    www.facebook.com/turystyka.bezgranic.

b) za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Portalu przez Użytkowników w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem;

c) za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek korzystania z Portalu gdy nastąpiło to bez jego winy lub z winy Użytkownika, czy ze względu na
    naruszenie przepisów prawa lub niniejszego Regulaminu;

d) z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich w związku z umieszczeniem na Portalu materiałów przez Zarejestrowanego Użytkownika,

e) za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Użytkownika Portalu materiałów udostępnianych w ramach Portalu w
    sposób niezgodny z prawem oraz niniejszym Regulaminem.

f) za wszelkie działania podjęte w stosunku do Użytkownika w związku z naruszeniem przez niego przepisów prawa lub niniejszego
   regulaminu,

g) za szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej.

X. Zaprzestanie użytkowania portalu przez Zarejestrowanego Użytkownika

1. Zarejestrowany Użytkownik może samodzielnie usunąć zarówno umieszczone przez siebie treści i zdjęcia, jak również swoje Konto na
    Portalu, co jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.

2. Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo natychmiastowego usunięcia Konta Użytkownika wraz ze wszystkimi umieszczonymi przez
    niego materiałami w przypadku, gdy zostaną przez Użytkownika naruszone postanowienia niniejszego regulaminu, bądź przepisy
    powszechnie obowiązującego prawa.

3. Właściciel Portalu ma prawo do roszczeń od Użytkownika naprawy wyrządzonych przez niego w trakcie użytkowania Portalu szkód.

XI. Przetwarzanie danych osobowych i polityka prywatności 

1. Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe Użytkowników niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego www.turystykabezgranic.pl 

2. Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w nim oferowanych.

3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

4. Zarejestrowany Użytkownik Portalu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w sposób niesprzeczny z obowiązującymi
    przepisami prawa na potrzeby użytkowania niniejszego portalu oraz udziału w niniejszym Konkursie,

5. Administrator strony będący jednocześnie organizatorem Konkursu jest również administratorem danych osobowych.

6. Organizator Konkursu zobowiązuje się do dbania o bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników.

7. Organizator Konkursu oświadcza, że dane osobowe uczestnika Konkursu – imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego albo
    stacjonarnego, adres zamieszkania, adres email – będą przetwarzane przez Organizatora w celu:

 • rejestracji konta,
 • umożliwienia logowania do Serwisu,
 • realizacji umowy dotyczącej usług i e-usług,
 • komunikacji z Użytkownikiem 
 • wysyłki newslettera (po wyrażeniu zgody Użytkownika na jego otrzymywanie),
 • świadczenia usług społecznościowych,
 • promocji oferty Administratora,
 • marketingu, remarketingu, 
 • personalizacji Serwisu dla Użytkowników,
 • działań analitycznych i statystycznych,
 • przeprowadzenia Konkursu i marketingu,
 • ustalenia i dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi.

8. Podanie danych przez uczestnika jest dobrowolne, jednakże konieczne do uczestniczenia w Konkursie i otrzymania nagrody. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

9. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Turystyka Bez Granic Sp. z o.o. w celach marketingowych. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane do momentu jej odwołania, a po odwołaniu zgody do przedawnienia roszczeń.

10. Każdy Użytkownik Serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem). Żądanie należy przesłać na adres: [email protected]

11. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z udziału w Konkursie.

12. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom powiązanym z Administratorem, jego podwykonawcom, podmiotom współpracującym z Administratorem np. firmom obsługującym e-płatności, firmom świadczącym usługi kurierskie/pocztowe, kancelariom prawnym.

13. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.

XII. Postanowienie końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 sierpnia 2016 r.

2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu w trakcie trwania Programu, jednak niezwłocznie jest zobowiązany do
    poinformowania o tym fakcie na Portalu www.turystykabezgranic.pl oraz www.facebook.com/turystyka.bezgranic, wyszczególniając
    dokładnie ewentualne zmiany.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie w każdym czasie. Wszelkie zmiany wprowadzone do
    Regulaminu stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na Portalu www.turystykabezgranic.pl

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają zapisy regulaminów poszczególnych konkursów organizowanych na stronie oraz przepisy prawa polskiego.

5. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora Konkursu.

 

Życzymy miłej zabawy!

Ta strona internetowa używa plików cookies. Więcej na temat cookies dowiesz się z Polityki cookies. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce internetowej. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w twoim urządzeniu końcowym.